VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI HAIDY a.s.


Preambule

HAIDY a.s. se sídlem U Hellady 697/4, Praha 4, IČ: 28219309, DIČ: CZ28219309, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 13633 (dále též jen „HAIDY“) v rámci svého předmětu podnikání poskytuje na smluvním základě komplexní řešení inteligentního řízení a technologického vybavení budov zahrnující projektovou činnost, dodávky, montáž, nastavení, údržbu a servis, i jednotlivá a dílčí plnění, mimo jiné i prodej zařízení pro vytápění, chlazení, větrání budov a koncových zařízení.

HAIDY ve smyslu ust. § 1751  zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších právních předpisů vydává tyto Všeobecné obchodní podmínky, které upravují vztahy mezi společností HAIDY a jejími odběrateli při dodání díla a poskytování servisních služeb.

I. Základní ustanovení

 1. Všeobecné obchodní podmínky společnosti HAIDY (dále jen „Všeobecné podmínky”) ve znění účinném k okamžiku vzniku Smluvního vztahu platí pro všechny smluvní vztahy při dodání díla anebo poskytování servisních služeb mezi společností HAIDY a Objednatelem od okamžiku podepsání prvního právně závazného aktu, který stvrzuje uzavření Smlouvy, do doby úplného vypořádání všech závazků a pohledávek vzniklých mezi smluvními stranami. Tyto Všeobecné podmínky se vztahují i na případy, kdy předmětem Smlouvy (nebo pouze částí předmětu Smlouvy) ze strany společnosti HAIDY je dodání zboží či materiálů vyrobených jinými osobami a HAIDY vystupuje v těchto Smluvních vztazích jako prodávající.
  Veškeré odchylky od Všeobecných podmínek musí být dohodnuty v příslušné Smlouvě. Zvláštní úprava obsažená ve Smlouvě má přednost před obecnou úpravou Všeobecných podmínek. Pokud zvláštní úprava některé otázky není v rozporu s Všeobecnými podmínkami ani jejich aplikaci výslovně nevylučuje, použije se společně s nimi jako jejich doplnění.
  1. Smlouva mezi společností HAIDY a Objednatelem upravuje některé konkrétní podmínky dodání předmětu plnění a společně s Všeobecnými podmínkami, dalšími smluvními akty a příslušnými právními předpisy představuje úplné ujednání smluvních stran o podmínkách dodání předmětu plnění.
  1. Smluvní vztah je právní vztah mezi společností HAIDY a Objednatelem, který vzniká uzavřením Smlouvy; práva a povinnosti vyplývající ze Smluvního vztahu se řídí Smlouvou, Všeobecnými podmínkami, dalšími smluvními akty a příslušnými právními předpisy.
  1. Společnost HAIDY může vydat zvláštní obchodní podmínky upravující vztahy při specifických dodávkách věci, díla anebo služby či jiného plnění určitého druhu.
  1. Právní vztahy mezi společností HAIDY a Objednatelem, pokud nejsou výslovně upraveny Všeobecnými podmínkami nebo Smlouvou či jiným smluvním aktem, se příslušnými právními předpisy platnými na území České republiky v platném znění.
  1. Pojmy psané ve Všeobecných podmínkách a ve Smlouvě velkými písmeny nebo s velkým počátečním písmenem a ostatní definované pojmy a sousloví, v jednotném i množném čísle, mají význam přiřazený k nim v čl. II Všeobecných podmínek případně ve Smlouvě.

II. Definice pojmů

dílo– předmět plnění konkretizovaný Smlouvou, zpravidla zhotovení anebo dodání Zařízení a provedení prací souvisejících s dodáním Zařízení, zejména provedení jeho instalace, která může zahrnovat i provedení stavebních prací

dodání předmětu plnění– splnění závazku společnosti HAIDY dodáním věci, díla anebo služby či jiného plnění

HAIDY– obchodní společnost HAIDY a.s. zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 13633, IČ: 28219309, specifikovaná v Preambuli Všeobecných podmínek; ve Smluvním vztahu v postavení dodavatele nebo zhotovitele podle povahy předmětu plnění

místo předání– místo provádění anebo dodání předmětu plnění v souladu se Smlouvou

občanský zákoník– zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Objednatel– fyzická nebo právnická osoba, která vstoupí do Smluvního vztahu se společností HAIDY, aby obdržela věc, dílo anebo službu či jiné plnění podle ujednání Smlouvy

Oprávněná osoba– osoba oprávněná jednat jménem Objednatele, která tuto skutečnost prokáže dostatečnou osobní identifikací a zároveň písemným dokladem o tom, že je osobou oprávněnou jednat jménem Objednatele nebo jej zastupovat, nebo která je k jednání jménem Objednatele určena Smlouvou; společnost HAIDY je oprávněna požadovat, aby podpis Objednatele na pověření nebo plné moci byl ověřen úředně nebo jiným způsobem akceptovaným v konkrétním případě společností HAIDY.

předmět plnění– obsah závazku společnosti HAIDY dodat věc, dílo anebo službu či jiné plnění podle ujednání Smlouvy; pro účely těchto Všeobecných podmínek se předmětem plnění rozumí zejména dílo a servisní služby

servisní program– ucelený soubor servisních služeb; společnost HAIDY nabízí typizované servisní programy a individuální servisní programy koncipované podle požadavků a potřeb Objednatele

servisní služby; servis preventivní, servis poruchový– předmět plnění konkretizovaný Smlouvou, zpravidla servisní činnosti a přidružená a navazující plnění v oblasti běžné údržby Zařízení, tzv. pravidelný preventivní servis, a v oblasti záručních, mimozáručních i pozáručních oprav případných poruch Zařízení, tzv. poruchový servis, vše s cílem zvýšit spolehlivost provozu Zařízení a prodloužit jeho životnost; pojmem dílo ve Všeobecných podmínkách se rozumí též servisní služby, pokud není výslovně upraveno nebo z kontextu nevyplývá něco jiného

Smlouva– smlouva uzavřená mezi Objednatelem a společností HAIDY podle čl. III Všeobecných podmínek, včetně všech jejích příloh a dodatků

smluvní strana/smluvní strany– Objednatel nebo společnost HAIDY, jednotlivě či společně podle kontextu

Smluvní vztah– právní vztah mezi společností HAIDY a Objednatelem ve smyslu čl. III.3 Všeobecných podmínek

ucelená část díla (dílčí plnění)– část díla, která je svou povahou samostatná a z hlediska funkčnosti nezávislá na zprovoznění ostatních částí díla; na dílčí plnění se obdobně aplikují též ustanovení Všeobecných podmínek upravující dodání díla

zákazník Objednatele– fyzická osoba starší 18 let nebo právnická osoba, která je konečným příjemcem věci, díla anebo služby či jiného plnění společnosti HAIDY

Zařízení – jednotlivé zařízení anebo soubor technologických zařízení, jehož dodání, popř. instalace či servisní služby k němu jsou předmětem Smluvního vztahu, a to jednotlivě nebo souborně podle konkrétní specifikace provedené Smlouvou

III. Vznik a změna Smluvního vztahu

 1. Smluvní vztah mezi Objednatelem a společností HAIDY vzniká uzavřením Smlouvy způsobem a za podmínek tohoto čl. III Všeobecných podmínek.
  1. Společnost HAIDY má právo zvolit pro vznik, změnu a zánik Smlouvy písemnou formu jako obligatorní i v případě, kdy právní předpisy písemnou formu nevyžadují. Podmínky Smluvního vztahu lze měnit pouze dodatkem ke Smlouvě uzavřeným způsobem a ve formě uzavření Smlouvy, písemná forma uzavření dodatku je přípustná vždy.
  1. Smlouva se uzavírá zpravidla na základě návrhu smlouvy zpracovaného společností HAIDY po projednání požadavků a potřeb Objednatele a zpracování nabídky společnosti HAIDY. Smlouva je uzavřena a nabývá platnosti dnem, kdy je podepsána oběma smluvními stranami; tímto dnem nabývá též účinnosti, není-li sjednáno něco jiného.
  1. Smlouva o dílo musí obsahovat nejméně
   1. specifikaci díla, tj. přesný popis díla včetně požadavků na jeho funkčnost,
   1. cenu díla, respektive způsob určení ceny, a splatnost ceny,
   1. termín předání díla, resp. způsob určení tohoto termínu,
   1. místo předání díla,
   1. výslovné vyjádření Objednatele, že má k dispozici Všeobecné podmínky, že se s nimi v plném rozsahu seznámil, jim porozuměl, nemá proti nim žádné výhrady a souhlasí s tím, aby jejich ustanovení byla závazná pro Smluvní vztah,
   1. další podstatné náležitosti podle povahy díla a dohody smluvních stran.
  1. Smlouva o poskytování servisních služeb musí obsahovat nejméně
   1. identifikaci Zařízení, pro něž se servisní služby sjednávají, a místo provádění servisních služeb,
   1. specifikaci servisních služeb,
   1. cenu servisních služeb, respektive způsob určení ceny, a splatnost ceny,
   1. termín provádění servisních služeb, resp. způsob určení tohoto termínu,
   1. výslovné vyjádření Objednatele, že má k dispozici Všeobecné podmínky, že se s nimi v plném rozsahu seznámil, jim porozuměl, nemá proti nim žádné výhrady a souhlasí s tím, aby jejich ustanovení byla závazná pro Smluvní vztah,
   1. další podstatné náležitosti podle povahy servisních služeb a dohody smluvních stran.
  1. HAIDY je oprávněna pro vznik Smluvního vztahu zvolit či umožnit zjednodušenou formu uzavření Smlouvy potvrzením (přijetím) objednávky. Objednávce zpravidla předchází projednání požadavků a potřeb Objednatele a zpracování nabídky společnosti HAIDY. Objednávku, její přijetí či odmítnutí lze učinit pouze písemně ve smyslu čl. XV odst. 1 Všeobecných podmínek. Pokud smluvní strana ve svém vyjádření k objednávce zpracované opačnou smluvní stranou navrhne změny obsahu objednávky, považuje se takový úkon za nový návrh. Vylučuje se možné přijetí návrhu s dodatkem nebo odchylkou dle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku. Smlouva na základě objednávky je uzavřena, jakmile Objednateli dojde výslovný a úplný, tj. bezvýhradný souhlas společnosti HAIDY s obsahem objednávky zpracované Objednatelem, nebo společnosti HAIDY dojde výslovný a úplný, tj. bezvýhradný souhlas Objednatele s obsahem objednávky zpracované společností HAIDY.

IV. Dodání díla

 1. Společnost HAIDY postupuje při provádění díla samostatně a není při určení způsobu provedení díla vázána pokyny Objednatele, pokud tak výslovně nestanoví Smlouva. Změny specifikace díla potřebné k obvyklé nebo smluvené funkčnosti díla, které stranám při sjednávání díla nebyly známé, mohou být provedeny i bez souhlasu Objednatele.
  1. Společnost HAIDY provede dílo na svůj náklad a na své nebezpečí v dohodnutém termínu a místě. Závazek společnosti HAIDY dodat dílo se považuje za splněný řádným provedením díla a jeho předáním Objednateli, a to dnem předání ve smyslu čl. IV.9 Všeobecných podmínek
  1. Určení místa provedení díla je předmětem Smlouvy. Místo provedení díla je zároveň místem předání díla.
  1. Určení termínu dodání díla je předmětem Smlouvy. Nevyplývá-li ze Smlouvy nebo z povahy díla něco jiného, může společnost HAIDY provést dílo i před sjednaným termínem a Objednatel je povinen takto provedené dílo převzít.
  1. Termínem předání díla je termín dodání díla ve smyslu čl. IV.4 Všeobecných podmínek. Není-li termín předání díla stanoven přímo Smlouvou, oznámí HAIDY den a čas případně místo předání Objednateli, a to zpravidla alespoň tři pracovní dny předem. Jsou-li prováděny zkoušky funkčnosti, pak se řádný termín předání díla stanoví tak, aby následoval po jejich úspěšném provedení, a to přednostně v běžné pracovní době. V případě, že Objednateli stanovený řádný termín předání díla nevyhovuje, je povinen o této skutečnosti HAIDY písemně informovat bezodkladně, nejpozději však jeden pracovní den před stanoveným termínem. Smluvní strany v takovém případě dohodnou jiný nejbližší možný termín předání díla; nedohodnou-li se nejpozději do dvou pracovních dnů po původně stanoveném termínu, určí společnost HAIDY náhradní termín předání předmětu plnění sama a Objednateli jej opět za shora uvedených podmínek oznámí.
  1. Objednatel je povinen dílo ve stanoveném termínu a místě převzít, a to osobně nebo prostřednictvím Oprávněné osoby. Společnost HAIDY je oprávněna odmítnout předání díla osobě, o jejímž oprávnění jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele má důvodnou pochybnost. O předání díla smluvní strany sepíší předávací protokol, ve kterém se poznamenají případné vady anebo nedodělky díla nebránící sjednanému provozu Zařízení a termín odstranění takových vad či nedodělků. Převzetím Objednatel stvrzuje, že dílo bylo provedeno zcela v souladu se sjednanými podmínkami a bez vad, s výjimkou vad uvedených v předávacím protokolu. Vady a nedodělky nebránící provozu Zařízení ke sjednanému účelu neopravňují Objednatele k odmítnutí převzetí díla. Není-li sjednáno či nevyplývá-li z povahy díla něco jiného, předá HAIDY spolu s předávacím protokolem Objednateli protokoly o provedení zkoušek funkčnosti a dokumentaci k Zařízení zahrnující zpravidla návod k obsluze a údržbě (uživatelská příručka), protokol o výchozí revizi a prohlášení o shodě. Nedostaví-li se Objednatel k převzetí díla v řádném ani v náhradním termínu, zašle společnost HAIDY Objednateli dokumentaci uvedenou v předchozí větě doporučeným dopisem na jeho kontaktní adresu v souladu se Smlouvou.
 1. V případě zjištění závažných vad či nedodělků díla, které brání provozu a užívání Zařízení ke sjednanému účelu, je Objednatel oprávněn převzetí díla odmítnout. V takovém případě smluvní strany dohodnou lhůtu pro odstranění vad a nedodělků a předání se uskuteční po jejich odstranění, a to při aplikaci podmínek předání předmětu plnění stanovených v tomto čl. IV Všeobecných podmínek.
  1. Pokud se Objednatel k předání díla nedostaví ani v náhradním termínu nebo dílo odmítne převzít, ačkoliv je kompletní a Zařízení je způsobilé k uvedení do plného provozu ke sjednanému účelu (tj. zejména veškeré zkoušky funkčnosti byly provedeny úspěšně), má se dílo za řádně předané dnem předání s tím, že nepřítomnost Objednatele, resp. odmítnutí převzetí kompletního a k převzetí způsobilého díla Objednatelem poznamená společnost HAIDY v předávacím protokolu.
  1. Dnem předání se rozumí den, kdy Objednatel dílo převzal nebo den, na který byl řádně stanoven a Objednateli oznámen termín předání díla resp. takový den určený jako náhradní termín pro předání díla, pokud se Objednatel k převzetí nedostavil nebo dílo odmítnul převzít, ačkoliv dílo je v souladu s ujednáním Smlouvy kompletní.
  1. Pokud se místo provádění díla neshoduje s místem sídla nebo provozu společnosti HAIDY, nebezpečí škody na předmětu díla nese od okamžiku jeho dodání na místo provádění díla Objednatel. Pokud k přechodu nebezpečí škody nedošlo ve smyslu předchozí věty dříve, přechází na Objednatele nebezpečí škody na předmětu díla počínaje dnem předání. Počínaje dnem předání je Objednatel rovněž povinen nést veškeré náklady spojené se skladováním předmětu díla, není-li umístěn u Objednatele. Totéž platí pro každou ucelenou část prováděného díla a věci ke zhotovení díla. Náklady spojené se skladováním díla nebo jeho části je Objednatel povinen společnosti HAIDY uhradit na základě předloženého vyúčtování, způsobem a ve lhůtách podle čl. X Všeobecných podmínek.
  1. Nestanoví-li Smlouva jinak, může být dílo prováděno a předáváno Objednateli postupně po ucelených částech díla. Je-li dílo prováděno po částech, platí ustanovení Smlouvy a těchto Všeobecných podmínek vždy na každou takovou část díla, nikoliv na dílo jako celek, a to zejména ve vztahu k termínu provedení, předání, ceně, zárukám a případným vadám.
  1. Pro realizaci stavebních prací v rámci zhotovení díla platí ustanovení těchto Všeobecných podmínek pro dodání díla přiměřeně per analogiam, dále příslušné právní předpisy a zvláštní ustanovení o provedení stavebních prací ve Smlouvě.

V. Stavební a technická připravenost místa provádění díla

 • Provádí-li se dílo u Objednatele nebo na Objednatelem určeném místě, je Objednatel povinen zajistit stavební a technickou připravenost místa provádění díla a jeho zpřístupnění společnosti HAIDY tak, aby společnost HAIDY mohla v dohodnutém termínu zahájit svou činnost a řádně a včas dílo provést.
  • Není-li smluvními stranami sjednáno jinak, stavební připravenost místa provádění díla zahrnuje především vysušenou, bezprašnou místnost se začištěnými prostupy, se zajištěným uzamykáním, a v případě dodávky technologií i podlahu s odpovídající únosností a provedenými rozvody energií, pokud toto není součástí smluvních závazků společnosti HAIDY.
 • Není-li smluvními stranami sjednáno jinak, technická připravenost místa provádění díla zahrnuje především odběrná místa způsobilá odběru elektrické energie (230V a 400V) a vody a použitelné toalety. Objednatel umožní společnosti HAIDY připojení montážních či jiných zařízení na jí vybraná odběrná místa a uhradí náklady na spotřebu elektrické energie případně jiných médií.
  • Společnost HAIDY oznámí Objednateli zjištěné nedostatky připravenosti místa provádění díla s výzvou k jejich odstranění. V případě zjištění nedostatků připravenosti místa provádění díla je společnost HAIDY oprávněna odepřít převzetí místa provádění díla a pozastavit plnění svých závazků ze Smluvního vztahu; ustanovení čl. XVII. Všeobecných podmínek o přiměřeném prodloužení doby plnění závazků společnosti HAIDY se uplatní obdobně.

VI. Zkoušky funkčnosti

 • Nevyplývá-li ze Smlouvy nebo z povahy díla něco jiného, je úspěšné provedení zkoušek funkčnosti nezbytným předpokladem předání předmětu plnění. Účelem zkoušek funkčnosti je ověřit sjednanou funkčnost dodaného věcného plnění a v případě prací též správnost jejich provedení. Formu, rozsah anebo další náležitosti zkoušek funkčnosti podle předmětu plnění určí Smlouva.
  • Zkoušky funkčnosti se zpravidla konají po provedení díla v místě předání. Termín konání zkoušek funkčnosti HAIDY oznámí Objednateli písemně alespoň tři pracovní dny předem; zahájení zkoušek funkčnosti stanoví přednostně v běžné pracovní době. Objednatel je povinen zúčastnit se provedení zkoušek funkčnosti ve stanoveném termínu a místě. V případě, že Objednateli stanovený termín zahájení zkoušek nevyhovuje, je povinen o této skutečnosti bezodkladně písemně společnost HAIDY informovat, nejpozději však jeden pracovní den předem. Smluvní strany pak dohodnou jiný nejbližší možný termín zahájení zkoušek funkčnosti; nedohodnou-li se nejpozději do dvou pracovních dnů od původního termínu zahájení zkoušek funkčnosti, určí společnost HAIDY náhradní termín zahájení zkoušek funkčnosti sama a Objednatele o něm písemně informuje.
  • Funkční zkoušky se považují za úspěšně provedené a ukončené, jakmile HAIDY vyhotoví a předá příslušné protokoly o úspěšném provedení zkoušek.
  • Je-li dílo prováděno a předáváno postupně a sjednají-li smluvní strany ve Smlouvě, že předání jednotlivých částí díla předchází provedení zkoušek funkčnosti, použije se úprava obsažená shora v tomto článku i na zkoušky funkčnosti jednotlivých částí díla.

VII. Programové vybavení jako součást předmětu plnění

 • Je-li součástí předmětu plnění dodávaného společností HAIDY i programové vybavení Zařízení (dále jen „Software“), poskytuje společnost HAIDY Objednateli nevýhradní licenci k užití Software v jeho aktuální verzi platné ke dni předání předmětu plnění (dále jen „Licence“) v rozsahu stanoveném těmito Všeobecnými podmínkami; tato úprava může být konkretizována Smlouvou.
  • Autorská práva, jakož i ostatní práva duševního vlastnictví, vztahující se k Software, včetně příruček, manuálů a dalších dokumentů distribuovaných spolu se Software, nadále náleží příslušným subjektům jako jejich nositelům a nejsou Smluvním vztahem dotčena.
  • Objednateli vzniká právo užívat Software pouze v souvislosti se Zařízením po dobu jeho provozování. Objednatel není oprávněn jakkoliv do Software zasahovat nebo jej rozšiřovat, rozmnožovat či jinak s ním nakládat. Objednatel je oprávněn udělit sublicenci nebo Licenci postoupit třetí osobě pouze v rámci prodeje či jiné dispozice se Zařízením. V ostatních případech je třeba k jakémukoli nakládání se Software nad rozsah poskytnuté Licence předchozího písemného souhlasu společnosti HAIDY. Společnost HAIDY může udělení takového souhlasu podmínit či omezit jeho rozsah podle svého uvážení.
  • Společnost HAIDY poskytne odbornou instalaci Software jako součást předmětu plnění a případné školení osob pověřených Objednatelem v rozsahu a čase určeném ve Smlouvě.
  • Objednatel má možnost koupit od společnosti HAIDY na každý kalendářní rok upgrade (aktualizovanou verzi) k Software, k němuž má na základě Smlouvy uživatelské oprávnění, bude-li takový upgrade vydán. Objednatel si může roční upgrade k Software zakoupit jen tehdy, jestliže má řádná práva na užívání Software ve verzi, k níž se upgrade vztahuje; v opačném případě lze upgrade pořídit jen jako pořízení nové licence.

VIII. Poskytování servisních služeb

 • Pro poskytování servisních služeb platí ustanovení těchto Všeobecných podmínek pro dodání díla přiměřeně per analogiam. Zvláštní ustanovení o poskytování servisních služeb jsou předmětem tohoto čl. VIII a Smlouvy.
  • Specifikace servisního programu je předmětem Smlouvy. Společnost HAIDY je oprávněna v průběhu Smluvního vztahu – zpravidla na základě výsledků analýzy fungování a servisu Zařízení – jednostranně změnit sestavu servisního programu. Novou sestavu servisního programu společnost HAIDY bez zbytečného odkladu písemně oznámí Objednateli. Pokud by změna servisního programu ve smyslu předchozí věty měla být spojena se změnou ceny servisních služeb, použije se ustanovení čl. IX.3 Všeobecných podmínek analogicky.
  • Helpdesk služba poskytovaná na internetových stránkách společnosti HAIDY www.haidy.cz se sjednává Smlouvou jako součást servisního programu. Objednatel případně zákazník Objednatele mohou Helpdesk službu využít za účelem oznámení požadavku na provedení servisního zásahu nebo na poskytnutí odborné konzultace elektronickou cestou.
  • Servisní pohotovost pro převzetí požadavku na provedení servisního zásahu se sjednává Smlouvou jako součást servisního programu. Objednatel případně zákazník Objednatele mohou nepřetržitě dostupnou servisní pohotovost využít i mimo obvyklou pracovní dobu, v denním i nočním čase, na telefonním čísle uvedeném ve Smlouvě nebo jiném telefonním čísle později společností HAIDY pro tento účel určeném a Objednateli zpřístupněném.
  • Objednatel případně zákazník Objednatele jsou oprávněni oznámit poruchu Zařízení a vyžádat si servisní zásah v době a za pomoci prostředků sjednaných Smlouvou. Oznámení poruchy musí obsahovat nejméně následující údaje:
   • identifikační údaje Objednatele případně zákazníka Objednatele, případně i Oprávněné osoby, která oznámení činí
   • telefonické a e-mailové spojení na Objednatele, případně i na Oprávněnou osobu
   • datum a hodinu oznámení poruchy
   • typ a číslo Zařízení
   • místo instalace Zařízení (místo požadovaného servisního zásahu)
   • základní popis poruchy (závady)
  • Lhůta pro nástup servisního technika na místo požadovaného servisního zásahu specifikované v oznámení poruchy počítaná v hodinách od doby nahlášení poruchy je stanovena Smlouvou a, není-li výslovně sjednáno jinak, platí pro celé území České republiky. Lhůta pro odstranění poruchy je stanovena Smlouvou.

IX. Cena předmětu plnění

 1. Cena předmětu plnění respektive způsob jejího určení je stanoven Smlouvou. Ústní a telefonické informace o cenách předmětu plnění jsou informativní, ze strany společnosti HAIDY nezávazné a Objednatelem nevymahatelné.
  1. Dohodnou-li se smluvní strany na změně díla, zejména v jeho obsahu nebo rozsahu, sjednají zpravidla související změnu ceny. Nedojde-li k výslovné dohodě o změně ceny, společnost HAIDY je oprávněna upravit cenu s přihlédnutím ke změně díla a upravenou výši ceny Objednateli písemně oznámí. Neprojeví-li Objednatel do deseti dnů po doručení oznámení výslovný nesouhlas s upravenou výší ceny a přijímá plnění, k nimž se cena vztahuje, stává se změna ceny závaznou s účinností ode dne určeného v oznámení o ceně a Objednatel je povinen společnosti HAIDY tuto cenu uhradit. Nedojde-li k dohodě o ceně ve smyslu tohoto ustanovení, ruší se zároveň ujednání o změně díla.
  1. Společnost HAIDY je oprávněna zvýšit cenu díla o cenu přiměřenou činnostem, jejichž potřeba se objevila při provádění díla a které nebylo možné v době uzavření Smlouvy předvídat. Společnost HAIDY je dále oprávněna zvýšit cenu o částku, o niž účelně vynaložené náklady nevyhnutelně převýší náklady zahrnuté do provedené kalkulace ceny v nabídce anebo rozpočtu. Potřebu nepředvídatelných činností nebo účelně vynaložených nákladů a odpovídající zvýšení ceny díla společnost HAIDY vždy bezodkladně oznámí Objednateli. Neprojeví-li Objednatel do deseti dnů po doručení oznámení výslovný nesouhlas s upravenou výší ceny a přijímá plnění, k nimž se cena vztahuje, stává se změna ceny závaznou s účinností ode dne určeného v oznámení o ceně a Objednatel je povinen společnosti HAIDY tuto cenu uhradit. V opačném případě je HAIDY oprávněna od Smlouvy odstoupit.
  1. Společnost HAIDY je oprávněna upravit Smlouvou sjednanou cenu servisních služeb v závislosti na změnách cen vstupů a upravenou výši ceny Objednateli písemně oznámí. Neprojeví-li Objednatel do deseti dnů po doručení oznámení výslovný nesouhlas s upravenou výší ceny a přijímá plnění, k nimž se cena vztahuje, stává se změna ceny závaznou s účinností ode dne určeného v oznámení o ceně a Objednatel je povinen společnosti HAIDY tuto cenu uhradit. V opačném případě je HAIDY oprávněna od Smlouvy odstoupit.

X. Platební podmínky

 • Splatnost ceny se stanoví Smlouvou a těmito Všeobecnými podmínkami. Společnost HAIDY je oprávněna kdykoli v průběhu trvání Smluvního vztahu předepsat zálohu na cenu předmětu plnění jako celku nebo i dílčího plnění, a to vždy až do výše takové ceny. Zaplacené zálohy budou zúčtovány v závěrečném vyúčtování po dodání předmětu plnění. Je-li předmět plnění prováděn a předáván postupně, mohou být příslušné zálohy zúčtovány postupně ve vyúčtování ceny za dodané ucelené části předmětu plnění. Zálohy a doplatky ceny budou navýšeny o daň z přidané hodnoty, kterou je společnost HAIDY povinna přiznat při přijetí platby a při předání díla nebo jeho části.
  • Objednatel uhradí cenu, zálohy a případné další částky, na něž vznikne společnosti HAIDY nárok podle Smlouvy anebo Všeobecných podmínek, vždy na základě příslušné faktury vystavené společností HAIDY. Neupravuje-li Smlouva splatnost ceny, zálohy anebo případné další částky, na něž vznikne společnosti HAIDY nárok podle Smlouvy anebo Všeobecných podmínek, splatnost faktury je 14 dnů od jejího doručení. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje některou ze zákonných nebo smluvně sjednaných náležitostí anebo obsahuje chybné údaje. Společnost HAIDY je povinna podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. Vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží znovu ode dne doručení opravené nebo nově vystavené faktury, není-li smluvními stranami sjednáno jinak.
 • Platby na úhradu ceny, zálohy a případných dalších částek, na něž vznikne společnosti HAIDY nárok podle Smlouvy anebo Všeobecných podmínek, budou hrazeny bezhotovostním převodem na bankovní účet společnosti HAIDY uvedený ve Smlouvě, nebo na bankovní účet, který společnost HAIDY Objednateli písemně sdělí; nebo jiným dohodnutým způsobem. Platební povinnost Objednatele se považuje za splněnou dnem, kdy je příslušná částka připsána ve prospěch příslušného bankovního účtu společnosti HAIDY nebo je provedena a prokázána její úhrada jiným způsobem.
  • HAIDY je oprávněna požadovat zajištění splnění platebních závazků Objednatele prostřednictvím obvyklých prostředků zajištění včetně např. bankovní záruky, případně požadovat placení finančních závazků Objednatele prostřednictvím akreditivu, bankovní zárukou či jiným obdobným zajištěným způsobem.
  • Není-li smluvními stranami sjednáno jinak, v případě prodlení Objednatele se zaplacením jakékoli dlužné částky, včetně platby zálohové, je Objednatel povinen společnosti HAIDY uhradit vedle dlužné částky též úrok z prodlení ve výši stanovené Smlouvou. Společnost HAIDY je dále oprávněna žádat náhradu nákladů případně vynaložených v souvislosti s vymáháním dlužné částky (např. náhradu nákladů na právní zastoupení, mimosoudní vymáhání, soudní řízení atd.).

XI. Přechod vlastnického práva

 • Není-li smluvními stranami sjednáno jinak, k přechodu vlastnického práva k předmětu plnění na Objednatele dochází dnem úplného uhrazení sjednané ceny plnění, jakož i veškerých případných dalších plateb, ke kterým je Objednatel na základě Smluvního vztahu povinen.
  • Po dobu od předání předmětu plnění nebo jeho části Objednateli do okamžiku uhrazení veškerých plateb vůči společnosti HAIDY platí, že právní režim užívání předmětu plnění resp. jeho předané části ze strany Objednatele má povahu výpůjčky ve smyslu § 2193 a násl. občanského zákoníku.
  • V případě, kdy předmět plnění je dodáván zákazníkovi Objednatele nebo jako součást celkové dodávky Objednatele pro zákazníka Objednatele, je Objednatel povinen upravit svůj vztah se zákazníkem Objednatele tak, aby výhrada vlastnického práva podle tohoto článku byla reflektována. To neplatí, je-li cena takto dodaného předmětu plnění uhrazena předem v plné výši.
  • Společnost HAIDY je oprávněna vzdát se výhrady vlastnického práva ve smyslu čl. XI.1 shora. V takovém případě vlastnické právo k předmětu plnění nebo jeho určené části přejde na Objednatele dnem doručení písemného oznámení společnosti HAIDY o vzdání se výhrady vlastnického práva Objednateli.

XII. Odpovědnost

 • Společnost HAIDY je povinna činit taková opatření, aby její činností nedocházelo ke škodám na zdraví nebo majetku Objednatele nebo třetích osob. Společnost HAIDY odpovídá Objednateli za škody prokazatelně mu způsobené společností HAIDY při provádění předmětu plnění, ledaže prokáže, že tyto škody byly způsobeny v důsledku vyšší moci, mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky vzniklé nezávisle na vůli společnosti HAIDY ve smyslu § 2913 občanského zákoníku nebo jako důsledek zavinění Objednatele. Společnost HAIDY se odpovědnosti zprostí také, jestliže prokáže, že vzniku škody nemohla zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí, které na ní lze spravedlivě požadovat.
  • Pokud HAIDY pověří plněním svých závazků ze Smluvního vztahu, nebo jejich částí, třetí osobu, nese vůči Objednateli odpovědnost, jako by celé plnění beze zbytku provedla sama.
  • Společnost HAIDY je povinna při realizaci předmětu plnění dodržovat příslušné právní předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně.
  • Odpovědnost za vady předmětu plnění, záruční a reklamační podmínky se řídí platným reklamačním řádem společnosti HAIDY.
  • Pro případ porušení povinnosti společnosti HAIDY se výše předvídatelné škody s přihlédnutím ke všem skutečnostem známým smluvním stranám při uzavírání Smlouvy stanoví částkou odpovídající ceně předmětu plnění; na této částce se smluvní strany také dohodly jako na maximální souhrnné částce odškodnění, které objednatel může požadovat po zhotoviteli v případě vzniku povinnosti k náhradě škody ze strany společnosti HAIDY z jednoho či více právních i věcných důvodů. Smlouva může upravit výši předvídatelné škody jinak.
  • Objednatel odpovídá a je povinen nahradit společnosti HAIDY veškeré škody vzniklé jí, jejím zaměstnancům, pracovníkům a jiným osobám jí pověřených plněním jejích smluvních závazků, které byly způsobeny Objednatelem nebo za které Objednatel odpovídá v souladu s obecně závaznými právními předpisy.
  • Objednatel odpovídá za škody na věcech tvořících součást díla a je povinen společnosti HAIDY nahradit snížení jejich ceny v důsledku jejich užívání a opotřebení, pokud nedojde k přechodu vlastnictví a Objednateli vznikne povinnost věci tvořící součást díla vrátit společnosti HAIDY.
  • Je-li předmět plnění prováděn u Objednatele, je Objednatel povinen seznámit společnost HAIDY s veškerými platnými pravidly bezpečnosti práce a požární ochrany platnými v místě plnění a poskytovat společnosti HAIDY veškerou potřebnou součinnost k jejich řádnému dodržování. Objednatel je současně povinen zabezpečit místo provádění předmětu plnění proti krádežím a odpovídá za jakékoli škody způsobené na věcech společnosti HAIDY, jejích zaměstnanců, pracovníků a jiných osob pověřených touto společností plněním jejích smluvních závazků, vnesených či odložených na místo provádění předmětu plnění.

XIII. Vyšší moc

 • Žádná ze smluvních stran není odpovědná za prodlení s plněním její závazků vyplývajících ze Smluvního vztahu, pokud bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost (dále jen „Vyšší moc“). Za Vyšší moc se pokládají mimořádné okolnosti, jež nastaly v důsledku nepředvídatelných a neodvratitelných událostí nezávisle na vůli smluvní strany, která se na Vyšší moc odvolává, které nemohla předvídat při uzavření Smlouvy a které jí brání v plnění smluvních závazků, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by smluvní strana tyto události nebo její následky odvrátila nebo překonala. Takové události mohou být zejména, ale nejen, války, požáry, přírodní katastrofy, dopravní embarga, výpadky v dodávce energie a ve výrobě, stávky, změny legislativy apod. Vyšší mocí není selhání subdodavatele, pokud by nenastalo z důvodů shora uvedených. Za Vyšší moc nejsou považovány zejména nepředvídatelné změny ekonomického, finančního či měnového rázu, nebo běžná obchodní rizika.
  • Smluvní strana, u níž nastal případ Vyšší moci, je povinna o tom nejpozději do 72 hodin poté, co se o vzniku Vyšší moci, jakož i o jejím zániku dozví, písemně uvědomit druhou smluvní stranu. Nebudou-li tyto lhůty dodrženy, nemůže se smluvní strana Vyšší moci dovolávat.
  • Termíny plnění ze strany společnosti HAIDY se prodlouží o dobu potřebnou pro dokončení předmětu plnění po skončení účinků Vyšší moci, a to přiměřeně v návaznosti na kapacitní možnosti společnosti HAIDY, dodací lhůty jejích dodavatelů a technologické lhůty dodávaných částí předmětu plnění, zpravidla nejméně o dobu trvání účinků Vyšší moci.
  • V případě, že by Vyšší moc způsobila odložení splnění smluvních závazků o více než dva měsíce, smluvní strany se dohodnou na odložení termínu splnění závazků nebo na opatřeních potřebných pro pokračování v předmětu plnění, případně na ukončení Smluvního vztahu a v takovém případě vypořádají všechny závazky z něj vyplývající ve lhůtách platných pro Smluvní vztah. Nedohodnou-li se smluvní strany na žádném z postupů uvedených v předchozí větě, má každá z nich právo Smluvní vztah ukončit odstoupením, které musí být učiněno bez zbytečného odkladu po uplynutí shora uvedené lhůty dvou měsíců. V případě, že smluvní strany Smluvní vztah ani neukončí dohodou nebo odstoupením, ani nedohodnou další postup, má se za to, že se v plnění Smluvního vztahu bude pokračovat poté, kdy pominou účinky Vyšší moci.

XIV. Některá práva a povinnosti smluvních stran

 • Společnost HAIDY je oprávněna pověřit plněním svých závazků ze Smluvního vztahu nebo jejich části třetí osobu. Objednatel má právo z vážných důvodů účast konkrétní třetí osoby odmítnout, je však povinen o tom písemně společnost HAIDY informovat bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě pět dnů ode dne, kdy se dozví o účasti příslušné osoby na provádění předmětu plnění s uvedením a prokázáním vážných důvodů, pro které účast konkrétní třetí osoby odmítá. Za vážné důvody, za kterých Objednatel bude oprávněn třetí osobu odmítnout, se považují především prokazatelná insolvence a/nebo předlužení takovéto osoby, či jiná obdobná skutečnost. Do doby prokázání této skutečnosti, není Objednatel, bez souhlasu společnosti HAIDY, oprávněn plnění závazků touto třetí osobou odmítnout.
  • Objednatel je povinen sám nebo prostřednictvím jiných pověřených osob poskytovat společnosti HAIDY veškerou požadovanou součinnost k plnění závazků společnosti HAIDY ze Smluvního vztahu. Objednatel je povinen zejména umožnit společnosti HAIDY, jejím zaměstnancům, pracovníkům a jiným osobám pověřeným společností HAIDY plněním jejích smluvních závazků, přístup do místa plnění podle požadavků společnosti HAIDY, a z vlastní iniciativy i podle průběžných požadavků společnosti HAIDY neprodleně poskytovat společnosti HAIDY veškeré Objednateli dostupné informace a materiály vztahující se ke skutečnostem, které mají nebo mohou mít význam pro řádné plnění závazků společnosti HAIDY. V případě porušení povinnosti Objednatele k poskytnutí součinnosti podle tohoto článku, které brání společnosti HAIDY v řádném plnění jejích smluvních závazků, je společnost HAIDY oprávněna pozastavit plnění svých závazků; ustanovení čl. XVII Všeobecných podmínek o přiměřeném prodloužení doby plnění závazků společnosti HAIDY ze Smluvního vztahu se zde uplatní obdobně.

XV. Vzájemná komunikace

 • Pro vzájemnou právně závaznou komunikaci smluvních stran platí povinnost písemné formy, pokud z povahy věci či výslovné dohody stran nevyplývá něco jiného. Písemná forma se považuje za zachovanou i tehdy, je-li úkon učiněn faxem, elektronickou poštou či jinými vhodnými prostředky komunikace na dálku, které umožňují zachycení obsahu právního úkonu a určení osoby, která jej učinila. Společnost HAIDY je oprávněna požadovat, aby elektronická datová zpráva byla podepsána tzv. zaručeným elektronickým podpisem nebo aby její pravost byla ověřena jiným způsobem, který společnost HAIDY v konkrétním případě akceptuje.
  • Veškeré písemnosti a jiné zásilky způsobilé k poštovní přepravě lze mezi smluvními stranami doručovat prostřednictvím pošty, kurýrní služby případně jiným obdobným způsobem. Společnost HAIDY zasílá poštovní zásilky na adresu uvedenou ve Smlouvě jako bydliště nebo sídlo Objednatele, případně na jinou adresu, kterou jí Objednatel písemně oznámí jako kontaktní adresu. Poštovní zásilka se považuje za doručenou dnem jejího převzetí adresátem. Nepodaří-li se zásilku doručit dle předchozí věty, za den doručení se považuje třetí den od oznámení o uložení zásilky na poště, i když se adresát o tom nedozvěděl, nebo den, kdy bylo přijetí zásilky adresátem odmítnuto, nebo den, kdy byla zásilka odeslána zpět jako nedoručitelná. Zprávy odeslané faxem, elektronickou poštou či jinými prostředky komunikace na dálku se považují za doručené dnem následujícím po dni jejich odeslání na číslo resp. adresu určené smluvní stranou, jíž je zpráva určena.
  • Smluvní strany jsou povinny oznamovat si změny skutečností rozhodných pro plnění závazků vyplývajících ze Smlouvy, zejména změny identifikačních údajů a kontaktní adresy nebo změny týkající se osob oprávněných jednat jménem smluvní strany, a to vždy bez zbytečného odkladu poté, co k takové změně došlo.

XVI. Ochrana informací

 • Veškeré skutečnosti obchodní, výrobní či technické povahy související se smluvními stranami, které mají skutečnou nebo alespoň potenciální materiální či nemateriální hodnotu, nejsou v příslušných obchodních kruzích běžně dostupné a které si smluvní strany sdělí v rámci jednání o Smlouvě a následně v souvislosti se Smluvním vztahem, jsou obchodním tajemstvím. Všechny informace, které jsou anebo by mohly být součástí obchodního tajemství, například, ale nejenom, popisy nebo části popisů technologických procesů a vzorců, technických vzorců a technického know-how, informace o provozních metodách, procedurách a pracovních postupech, obchodní nebo marketingové plány, koncepce a strategie nebo jejich části, nabídky, smlouvy, dohody nebo jiná ujednání s třetími stranami, informace o výsledcích hospodaření, o vztazích s obchodními partnery, o pracovněprávních otázkách a všechny další informace, jejichž zveřejnění přijímající smluvní stranou by předávající smluvní straně mohlo způsobit škodu, se považují za důvěrné informace.
  • Smluvní strany budou zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a nebudou je využívat jinak než pro účely plnění Smluvního vztahu. Třetí osoby, které budou pověřeny plněním Smlouvy a za tímto účelem budou oprávněny se s těmito informacemi v nezbytném rozsahu seznámit, smluvní strany zaváží povinností mlčenlivosti v nejméně stejném rozsahu. Tato povinnost trvá i po skončení Smluvního vztahu, až do doby, kdy se informace této povahy stanou obecně známými za předpokladu, že se tak nestane porušením povinnosti mlčenlivosti. Tímto ustanovením nejsou dotčeny žádné další dohody nebo smlouvy týkající se důvěrných informací mezi smluvními stranami ani další povinnosti podle příslušných ustanovení právních předpisů týkající se obchodního tajemství, ochrany informací a dalších souvisejících otázek. V případě porušení povinnosti mlčenlivosti náleží poškozené straně smluvní pokuta ve výši stanovené podle Smlouvy.

XVII. Přerušení plnění smluvních povinností ze strany společnosti HAIDY

 • Společnost HAIDY je oprávněna kdykoli v průběhu trvání Smluvního vztahu přerušit plnění svých závazků ze Smluvního vztahu až do úhrady veškerých splatných částek vyplývajících ze Smluvního vztahu v plné výši. Přerušením ve smyslu tohoto článku se rozumí též odložení zahájení plnění závazků společnosti HAIDY.
  • Zjistí-li společnost HAIDY závažné skutečnosti na straně Objednatele, které by mohly podstatným způsobem ohrozit schopnost Objednatele plnit své závazky ze Smluvního vztahu (zastavení plateb nebo hrozba zastavení plateb, úpadek nebo hrozící úpadek, výkon rozhodnutí vedený proti Objednateli apod.), je oprávněna přerušit plnění svých povinností ze Smluvního vztahu do doby, než jí bude Objednatelem poskytnuta záloha na cenu předmětu plnění ve výši stanovené společností HAIDY nebo než jí Objednatel poskytne zajištění splnění svých závazků ve formě, kvalitě a hodnotě stanovených společností HAIDY. Společnost HAIDY je v takovém případě povinna bezodkladně poté, co se dozví o vzniku skutečnosti popsané výše v tomto odstavci, Objednatele seznámit s požadovanou zálohou nebo zajištěním. Výše požadované zálohy nebo zajištění nesmí odporovat dobrým mravům a pravidlům poctivého obchodního styku.
  • Společnost HAIDY je oprávněna přerušit plnění svých závazků ze Smluvního vztahu, vznikne-li jí právo odstoupit od Smlouvy podle čl. XVIII.4 Všeobecných podmínek. Právo přerušit plnění trvá do té doby, kdy je společnosti HAIDY prokázán zánik důvodu k odstoupení od Smlouvy resp. do doby účinnosti ukončení Smluvního vztahu.
  • Společnost HAIDY je oprávněna přerušit plnění svých závazků ze Smluvního vztahu, zjistí-li překážky znemožňující provedení předmětu plnění dohodnutým způsobem anebo je-li Objednatel v prodlení s plněním svých závazků vůči společnosti HAIDY, např. v případě prodlení Objednatele vůči společnosti HAIDY s placením byť i jen části splatné částky z jakéhokoli právního důvodu nebo s poskytnutím součinnosti potřebné k provedení předmětu plnění.
  • Pokud společnost HAIDY přeruší plnění svých závazků z některého důvodu v souladu se Smlouvou anebo těmito Všeobecnými podmínkami, není v prodlení. Po zahájení opětovného plnění po skončení přerušení se termíny plnění ze strany společnosti HAIDY prodlouží o dobu potřebnou pro dokončení předmětu plnění, a to přiměřeně v návaznosti na kapacitní možnosti společnosti HAIDY, dodací lhůty jejích dodavatelů a technologické lhůty dodávaných částí předmětu plnění, zpravidla nejméně o dobu trvání přerušení plnění. Společnost HAIDY je v případě prodloužení termínu provedení předmětu plnění podle tohoto čl. XVII Všeobecných podmínek oprávněna požadovat od Objednatele náhradu nákladů účelně vynaložených v důsledku přerušení plnění a řádně účetně doložených, jako jsou např. náklady na přesun kapacit a pojištění, náhradu marně vynaložených mzdových a jiných obdobných nákladů pro osoby provádějící předmět plnění a další obdobné vícenáklady způsobené přerušením prací.

XVIII. Zánik Smluvního vztahu

 • Smlouva zaniká
  • a) splněním závazků vyplývajících ze Smlouvy,
  • b) uplynutím doby, na kterou je Smlouva sjednána,
  • c) písemně uzavřenou dohodou,
  • d) výpovědí, je-li Smlouva sjednána na dobu neurčitou,
  • e) odstoupením.
  • Smlouvu sjednanou na dobu neurčitou je kterákoli smluvní strana oprávněna vypovědět z libovolného důvodu i bez uvedení důvodu. Výpověď musí být písemná a musí být doručena opačné smluvní straně. Smlouva zaniká uplynutím výpovědní lhůty, která činí 3 kalendářní měsíce následující po měsíci, v němž byla výpověď doručena.
  • Od Smlouvy lze odstoupit pouze v případech sjednaných či stanovených příslušným právním předpisem. Oznámení o odstoupení od Smlouvy musí být písemné, s uvedením důvodu odstoupení, a musí být doručeno opačné smluvní straně. Odstoupení od Smlouvy je platné pouze tehdy, jestliže odstupující strana před odstoupením písemně vyzvala opačnou stranu k nápravě a poskytla jí k tomuto účelu dodatečnou lhůtu v délce nejméně deset pracovních dnů. Odstoupení od Smlouvy je pak účinné dnem doručení oznámení o odstoupení opačné smluvní straně.
  • Společnost HAIDY je oprávněna Smluvní vztah ukončit odstoupením od Smlouvy, pokud Objednatel podstatným způsobem poruší své povinnosti vyplývající ze Smluvního vztahu a v dalších případech stanovených Všeobecnými podmínkami, Smlouvou nebo příslušným právním předpisem. Za podstatné porušení povinností Objednatele se považuje zejména
   • a) prodlení Objednatele s úhradou jakékoli finanční částky, k jejímuž plnění je v rámci Smluvního vztahu povinen, trvající více než třicet dnů po splatnosti,
   • b) opakované neposkytnutí potřebné součinnosti nebo více než třicet dnů trvající prodlení s poskytnutím potřebné součinnosti, jestliže toto neposkytnutí součinnosti brání řádnému plnění povinností společnost HAIDY ze Smluvního vztahu,
   • c) více než třicet dnů trvající existence překážky plnění smluvních povinností podle čl. XVII Všeobecných podmínek.
  • Objednatel je oprávněn Smluvní vztah ukončit odstoupením od Smlouvy, pokud společnost HAIDY podstatným způsobem poruší své povinnosti vyplývající ze Smluvního vztahu a v dalších případech stanovených Všeobecnými podmínkami, Smlouvou nebo příslušným právním předpisem. Za podstatné porušení povinností společnosti HAIDY se považuje zejména více než třicet dnů trvající prodlení společnosti HAIDY s řádným plněním svých podstatných povinností vyplývajících ze Smluvního vztahu, tj. zejména povinnost dodat včas a řádně sjednaný předmět plnění, přičemž nesjednají-li smluvní strany jinak, je Objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy pouze v části týkající se nedokončené a nepředané části předmětu plnění.
  • Smrtí nebo zánikem Objednatele Smluvní vztah mezi společností HAIDY a Objednatelem nezaniká. Práva a povinnosti ze Smluvního vztahu přecházejí na právního nástupce Objednatele.

XIX. Práva a povinnosti smluvních stran při ukončení Smluvního vztahu

 • Smluvní strany jsou povinné vypořádat svá vzájemná práva a závazky ze Smlouvy nejpozději do třiceti dnů ode dne ukončení Smluvního vztahu. Společnost HAIDY v nejbližším možném termínu po ukončení Smluvního vztahu předá Objednateli veškeré dosud provedené a nepředané části předmětu plnění.
  • V případě předčasného ukončení Smluvního vztahu odstoupením ze strany společnosti HAIDY z důvodů stojících na straně Objednatele má společnost HAIDY nárok na úhradu (i) ceny připadající na dosud nezaplacené a k datu účinnosti odstoupení provedené části předmětu plnění, které Objednateli předá, pokud se tak již nestalo, v souladu se Smlouvou anebo těmito Všeobecnými podmínkami, (ii) nákladů prokazatelně a účelně vynaložených, které vyplynou společnosti HAIDY v souvislosti s ukončením prací na předmětu plnění a vyklizením místa plnění, (iii) částek prokazatelně a odůvodněně placených společností HAIDY jejím subdodavatelům ve spojitosti s ukončením smluv se subdodavateli, včetně sankcí nebo kompenzací jakéhokoli druhu, které společnost HAIDY zaplatí subdodavatelům v důsledku předčasného ukončení Smluvního vztahu nebo smlouvy se subdodavateli, (iv) částek prokazatelně a odůvodněně placených společností HAIDY za rozumný a odůvodněný nákup materiálu pro provedení zbývajících částí předmětu plnění, (v) odpovídající finanční kompenzace za další prokázané ztráty, včetně ušlého zisku, které společnost HAIDY utrpěla v důsledku nebo ve spojení nebo následkem ukončení Smluvního vztahu.
  • V případě předčasného ukončení Smluvního vztahu odstoupením ze strany Objednatele z důvodů stojících na straně společnosti HAIDY má společnost HAIDY nárok na úhradu ceny připadající na dosud nezaplacené a k datu účinnosti odstoupení již provedené části předmětu plnění, které Objednateli předá, pokud se tak již nestalo, v souladu se Smlouvou anebo Všeobecnými podmínkami. Objednatel má v takovém případě nárok na náhradu škody v souladu s obecně platnými právními předpisy a ustanoveními těchto Všeobecných podmínek.
  • Po ukončení Smluvního vztahu společnost HAIDY v nejbližším možném termínu ukončí veškeré své práce na předmětu plnění a místo provádění díla u Objednatele přiměřeně uklidí a odstraní z něj veškerá svá případná montážní či jiná zařízení. Objednatel je povinen poskytnout při vyklízení místa plnění maximální součinnost.

XX. Obecná ustanovení

 • Spory vyplývající ze Smluvního vztahu budou přednostně řešeny dohodou smluvních stran. Nedojde-li ke smírné dohodě, budou všechny spory řešeny podle českého hmotného a procesního práva před věcně příslušným soudem místně příslušným dle sídla společnosti HAIDY.
  • Pokud by některé ustanovení Všeobecných podmínek, Smlouvy a/nebo jiného smluvního aktu bylo shledáno nebo se stalo podle příslušné právní úpravy neplatným, neúčinným nebo nevykonatelným, nebude tím dotčena platnost, účinnost, vykonatelnost ani právní bezvadnost ostatních ustanovení. Neplatné, neúčinné nebo nevykonatelné ustanovení bude podle své povahy a při respektování původního obchodního záměru bezodkladně nahrazeno, doplněno nebo jinak upraveno výkladem nebo písemným dodatkem smluvních stran o novém obsahu ustanovení. To samé platí i pro případ smluvní mezery vyžadující úpravu.
  • Tyto Všeobecné podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1.7.2016 a počínaje tímto dnem jsou závazné pro všechny nově vznikající právní vztahy, pro které jsou určeny, nebude-li jejich aplikace pro Smluvní vztah výslovně vyloučena.